Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.


Artikel 2. Offertes

2.1 WalkeRR Webdesign is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigt.
2.2 De in een offerte vermelde prijzen zijn excl BTW.


Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 WalkeRR Webdesign zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft WalkeRR Webdesign het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan WalkeRR Webdesign aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan WalkeRR Webdesign worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan WalkeRR Webdesign zijn verstrekt, heeft WalkeRR Webdesign het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3.4 WalkeRR Webdesign is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat WalkeRR Webdesign is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheden of onvolledigheid voor WalkeRR Webdesign kenbaar behoorde te zijn.
3.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan WalkeRR Webdesign de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.


Artikel 4. Contractsduur; uitvoeringstermijn

4.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
4.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever WalkeRR Webdesign derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.


Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beÔnvloed. WalkeRR Webdesign zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
5.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiŽle en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal WalkeRR Webdesign de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
5.4 In afwijking van lid 3 zal WalkeRR Webdesign geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan WalkeRR Webdesign kunnen worden toegerekend.


Artikel 6. Geheimhouding

6.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


Artikel 7. Intellectueel eigendom

7.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden behoudt WalkeRR Webdesign zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
7.2 Alle door WalkeRR Webdesign verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van WalkeRR Webdesign worden verveelvoudigd, openbaargemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
7.3 WalkeRR Webdesign behoudt zich tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 8. Opzegging

8.1 Beide partijen kunnen ten alle tijden de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met reden omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste een maand in acht te nemen.
8.2 In geval van tussentijdse opzegging heeft WalkeRR Webdesign naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van de opzegging.


Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst

9.1 De vorderingen van WalkeRR Webdesign op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
- Indien na het sluiten van de overeenkomst aan WalkeRR Webdesign ter kennis gekomen omstandigheden WalkeRR Webdesign goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
- Indien WalkeRR Webdesign de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
9.2 In de hierboven genoemde gevallen is WalkeRR Webdesign bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beŽindigen, ťťn en ander onverminderd het recht van WalkeRR Webdesign schadevergoeding te vorderen.


Artikel 10. Gebreken; klachttermijnen

10.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan WalkeRR Webdesign.
10.2 Indien een klacht gegrond is zal WalkeRR Webdesign de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt.


Artikel 11. Betaling

11.1 Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum. Wanneer na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum en de betaling nog niet voldaan is, heeft WalkeRR Webdesign het recht om de website van de server te verwijderen.
11.2 Op iedere website/webshop die WalkeRR Webdesign online brengt zal een copyright staan met de link naar de website van WalkeRR Webdesign. Indien u dit niet wenst op uw website, dan kan deze copyright verwijderd worden. De kosten voor het verwijderen van de copyright met de link naar de website van WalkeRR Webdesign bedragen € 50,-.


Artikel 12. Gemaakte kosten

12.1 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van ťťn of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.


Artikel 13. Overmacht

13.1 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van WalkeRR Webdesign opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen WalkeRR Webdesign niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beiden partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.
13.2 Indien WalkeRR Webdesign bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is WalkeRR Webdesign gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geld echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


Artikel 14. Toepasselijk recht

14.1 Op elke overeenkomst tussen WalkeRR Webdesign en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.